Obchodní podmínky

I.

Bezpečnostní informace – Prohlášení prodávajícího

Děláme maximum pro ochranu Vašich dat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro práci s osobními daty splňujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který zásadně ovlivnil práva a povinnosti těch, jimž osobní údaje patří, i těch, kteří s nimi pracují. K tomu, abychom Vaši objednávku doručili přímo vám, případně s vámi mohli komunikovat, potřebujeme znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pokud jste firma a požadujete na zakoupené zboží fakturu, pak bychom měli znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu atd.). Tím, že nám poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů. Tyto údaje ukládáme do databáze. Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Výjimkou je pouze kurýrní služba (např. Česká pošta), která s každou zásilkou dostává z důvodu doručení zásilky Vaši adresu, případně tel. číslo. Vaše data budou kdykoliv na Vaši žádost opravena nebo vyřazena z databáze. Můžete se spolehnout, že věnujeme velkou péči zachování bezpečnosti Vašich osobních údajů a zamezení neoprávněnému přístupu k nim. Chráníme Vaše data a děkujeme za Vaši důvěru.

II.

Předmět dodávky a vztahy

 1. Prodávajícím je obchodní společnost e-SPECIALITY s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČ: 24247642, DIČ: CZ24247642, dále jen "prodávající".
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která objednává zboží a/nebo služby od prodávajícího, dále jen "kupující".
 3. Tyto obchodní podmínky vymezují vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající dodává zboží v množství a kvalitě podle požadavkům kupujícího.
 4. Předmětem dodávky je zboží z přírodního kamene a další zboží uvedené na webových stránkách www.kamenprojekt.cz nebo dle aktuální nabídky provozovny Kámen Projekt. Dodávka může zahrnovat jak zboží tak i specifikované služby. Dále jen zboží.

III.

Objednávka zboží skladem

Má-li kupující zájem odebrat od prodávajícího zboží, které má prodávající aktuálně skladem:

 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad vč. DPH. Tento daňový doklad slouží i jako dodací list.
 2. Kupující je povinen na základě tohoto daňového dokladu zaplatit v hotovosti kupní cenu (nebo po dohodě s prodávajícím bezhotovostně převést konkrétní částku na bankovní účet prodávajícího).
 3. Kupující je povinen zboží si zkontrolovat, převzít a na své vlastní náklady odvézt. Po dohodě s prodávajícím je zde možnost dodávky zboží s dopravou na místo realizace (stavby) nebo jiné místo, které kupující určí. Všechny tyto náklady spojené s přepravou zboží jdou na vrub kupujícího, pokud nebylo předem jasně mezi kupujícím a prodávajícím písemně domluveno, že doprava zboží bude pro kupujícího zdarma.
 4. Dodáním zboží kupujícímu vzniká mezi dodavatelem a odběratelem kupní smlouva a současně přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Palety a obaly jsou řešeny buď výměnou, a to ve stejném objemu a kvalitě, nebo zálohově.
 5. Výměna zboží za jiné je po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím možná, závisí však na konkrétního případu a všechny případné náklady s touto výměnou spojené jsou na straně kupujícího.
 6. Vrácení převzatého zboží kupujícím možné není.
 7. Kupující bere výslovně na vědomí a ujednává si s prodávajícím, že do úplného zaplacení kupní ceny je zboží majetkem prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího tedy až po úplném zaplacením kupní ceny.
 8. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn na náklady kupujícího zboží zpětně převzít bez ohledu na to v jakém držení se nalézá.

IV.

Objednávka zboží které není skladem


Má-li kupující zájem odebrat od prodávajícího zboží, které nemá prodávající aktuálně skladem:

 1. Prodávající a kupující uzavřou na toto zboží objednávku, která obsahuje konkrétní druh, množství zboží, předpokládanou dobu dodání, celkovou cenu atd.
 2. Objednávku učiní kupující osobně, poštou, e-mailem, telefonicky, vždy však musí být objednávka v konečné písemné formě.
 3. Po potvrzení objednávky prodávajícím je vystavena zálohová faktura kupujícímu dle aktuálního ceníku ve výši 75% konečné částky, případně v jiné výši, která vyplývá z dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Termín dodání je do 4-5 kalendářních týdnů následujících po přijetí objednávky a proplacení zálohové faktury kupujícím. Termín dodání může být i kratší či delší než 4-5 kalendářních týdnů, záleží na domluvě mezi prodávajícím a kupujícím. Termín dodání musí být vždy odsouhlasen mezi kupujícím a prodávajícím, a to vždy písemně. Kupující je obeznámen s termínem dodání předem. Proplacení zálohové faktury znamená, že prodávající obdrží v hotovosti nebo převodem na bankovní účet prodávajícího celkovou finanční částku od kupujícího, která je na zálohové faktuře uvedena.
 5. Termín dodání se může prodloužit, a to hlavně z důvodů, které nemůže prodávající ovlivnit, a to ani při nejlepší možné vůli. Tyto důvody mohou být např. provozní důvody (výpadek výroby v lomu), stav počasí, živelná pohroma, válka, povodně, stávky, transportní a tranzitní problémy, čekací doby při clení a jiné nenadálé či nahodilé okolnosti nepředvídatelné povahy. Dále kupující taktéž nesmí být v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu.
 6. Kupující bere plně na vědomí, že prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou kupujícímu nedodržením termínu dodání zboží. Do těchto škod jsou počítány i škody psychické a finanční a prodávající za tyto a jakékoliv jiné škody způsobené kupujícímu nedodržením termínu dodání zboží neodpovídá. Kupující v tomto případě po prodávajícím nemůže požadovat žádnou finanční ani jinou kompenzaci a tohoto faktu si je kupující plně vědom.
 7. Kupující je povinen objednané zboží při převzetí důkladně zkontrolovat, převzít a na vlastní náklady odvézt. Po dohodě s prodávajícím je zde možnost dodávky zboží s dopravou na místo realizace (stavby) nebo jiné místo kupujícím určené. Všechny tyto náklady spojené s přepravou zboží jdou na vrub kupujícího, pokud nebylo předem mezi kupujícím a prodávajícím jasně písemně domluveno, že doprava zboží bude zdarma.
 8. Dodáním zboží kupujícímu vzniká mezi dodavatelem a odběratelem kupní smlouva a současně přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Palety a obaly jsou řešeny buď výměnou, a to ve stejném objemu a kvalitě, nebo zálohově.
 9. Výměna zboží za jiné je možná, závisí však na konkrétním případu a všechny případné náklady s touto výměnou spojené jsou na straně kupujícího.
 10.  Vrácení zboží možné není.
 11.  Po převzetí zboží uhradí kupující prodávajícímu doplatek konečné faktury. Tento doplatek bude uhrazen v hotovosti. Dokladem o dodání zboží a tedy i o uzavření kupní smlouvy je dodací list vystavený prodávajícím. Tento dodací list bude potvrzen kupujícím nebo jeho zástupcem, který bude k potvrzení dodacího listu kupujícím zmocněný. Dodací list obsahuje, mimo jiného, datum dodání zboží, specifikaci zboží, množství a kupní cenu.
 12.  Kupující bere výslovně na vědomí a ujednává si s prodávajícím, že do úplného zaplacení kupní ceny je zboží majetkem prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacením kupní ceny.
 13.  V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn na náklady kupujícího zboží zpětně převzít bez ohledu na to v jakém držení se nalézá.
 14.  Do 48 hodin po uzavření objednávky je možné na žádost kupujícího bezplatně tuto objednávku zrušit. Objednávka musí být v tomto případě zrušena vždy písemně, a to formou doporučeného dopisu na adresu sídla prodávajícího. Zrušení objednávky telefonicky nebo formou e-mailu není možné. Kupující se dále zavazuje prodávajícímu uhradit veškeré náklady, které prokazatelně vznikly prodávajícímu se zrušením konkrétní objednávky. Po uplynutí 48 hodin od uzavření objednávky mezi prodávajícím a kupujícím objednávku zrušit ze strany kupujícího již nelze.

V.

Kupní cena a platby

 1. Na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s výše zmíněnými odstavci obchodních podmínek vzniká kupujícímu povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 2. Kupní cena dodaného zboží je ujednána dohodou podle konkrétního produktu, celkového množství, kvality a ceníku prodávajícího.
 3. K ceně je připočteno DPH podle zákona, výjimku tvoří pouze přenesená daňová povinnost.
 4. Svým podpisem objednávky projevuje kupující svůj výslovný souhlas s výší kupní ceny a vzniká mu povinnost tuto kupní cenu prodávajícímu po převzetí zboží uhradit.
 5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn na náklady kupujícího zboží zpětně převzít bez ohledu na to v jakém držení se nalézá.
 6. Kupní cena je splatná na základě faktury, kterou vystavuje prodávající, a to převodem na bankovní účet prodávajícího nebo formou úhrady v hotovosti.
 7. Konečná faktura je obvykle předána kupujícímu společně se zbožím nebo je mu zaslána poštou.
 8. Splatnost konečné faktury v případě bezhotovostní úhrady činí 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží dodáno.
 9. V případě že dojde ze strany kupujícího k prodlení se zaplacením kupní ceny, kupující se zavazuje platit prodávajícímu smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.

Charakter přírodního kamene

 1. Kupující si je vědom, že v případě objednávky materiálů a produktů mající charakter přírodního materiálu (zvláště pak přírodního kamene nebo produktů, které přírodní materiál obsahují) prodávající nemůže ovlivnit různé odchylky v barvě, tónu a struktuře přírodního materiálu.
 2. Každý přírodní produkt  je jedinečný, neopakovatelný, vznikající působením přírodních vlivů. Diferenciace přírodních materiálů jsou průvodními jevy a je třeba s nimi počítat.
 3. Svou objednávkou kupující potvrzuje, že si je výše zmíněných jevů vědom a že nebude uplatňovat reklamaci ohledně těchto rozdílností.
 4. Kupující si je vědom, že na základě výše uvedených faktů o přírodním charakteru zboží, se může dodané zboží v barvě lišit od fotografického vyobrazení, které prodávající prezentuje na webových stránkách www.kamenprojekt.cz.
 5. Kupující si uvědomuje, že výrobky a produkty z přírodního kamene, které si od prodávajícího objednává, nejsou průmyslovým výrobkem, ale že jde o specifický produkt s podílem ruční práce. Z tohoto důvodu jsou kupujícím přijatelné různé odchylky ve struktuře, textuře, tloušťce, barvě a jiných aspektech, které buďto ovlivnila a ovlivňuje příroda a její působení při vzniku přírodního kamene nebo které popř. ovlivňuje ruční zpracování přírodního kamene.
 6. Stopy po ručním opracování, nepřesnosti a jiné diferenciace jsou kupujícím akceptovány a v žádném případě nemohou být důvodem k reklamaci.
 7. V případě produktů z přírodního kamene, které podléhají kompletnímu ručnímu zpracování, jako jsou např. polygonální dlažby (dlažba skládaná na divoko) a jiné kamenné obklady a dlažby, které nejsou jasně deklarované svou tloušťkou a formátem, kupující bere na vědomí, že u těchto kamenných produktů se mohou vyskytovat ještě zásadnější odchylky ve výrobcem a prodávajícím deklarovaných velikostech, tloušťkách, formátech, váze, prasklinách, barvě, textuře, povrchu, fyzikálních, chemickým a jiných vlastnostech. Tyto odchylky nemohou být důvodem k reklamaci a kupující si je tohoto faktu plně vědom.
 8. Kámen je přírodním materiálem, který i po pokládce dále pracuje a podléhá různým přírodním, fyzikálním a chemickým vlivům způsobeným hlavně díky počasí, rozdílům teplot, kyselým dešťům atd. Kupující bere na vědomí, že tyto vlivy mohou způsobit jakékoliv proměny přírodního kamene v času a prostoru. Toto může mít za následek změnu barvy, povrchu, struktury, vypraskávání atd. Tyto změny v čase a prostoru taktéž nemohou být důvodem k reklamaci a kupující si je tohoto faktu plně vědom.
 9. Prodávající důrazně doporučuje zlepšit trvanlivost a odolnost přírodního kamene použití impregnací AKEMI a postupovat podle návodů a doporučení výrobce těchto impregnací.
 10.  Prodávající důrazně doporučuje kupujícímu, aby dodržel veškeré doporučené postupy pro pokládku, impregnaci a údržbu přírodního kamene. Součástí těchto obchodních podmínek jsou i doporučené informace uvedené na webové stránce www.kamenprojekt.cz/pokladka-prirodniho-kamene/, kde kupující nalezne důležité informace s instalací a údržbou přírodního kamene související.
 11.  Pokud se kupující rozhodne nepoužívat impregnace AKEMI, nepoužívat doporučené čistící prostředky HG vhodné k údržbě přírodního kamene, nepoužívat kvalitní lepidla MAPEI při pokládce přírodního kamene a nedodržovat předepsané postupy a návody, prodávající se zříká jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv problémy a negativní jevy, které se mohou kdykoliv na přírodním kameni kupujícímu vyskytnout. Kupující si je plně vědom tohoto prohlášení prodávajícího a zříká se jakékoliv možnosti po prodávajícím požadovat kdykoli jakoukoli finanční kompenzaci.

VII.

Obchodní podmínky – minimální odběr a vrácení zboží nepodléhající reklamaci

 1. Minimálním množstvím, které je možné odebrat je 1 m2 pokud mezi prodávajícím a kupujícím není písemně domluveno jinak.
 2. V případě jakékoli objednávky, a to nejen v množství minimálního odběru, materiál nelze z palet či přepravních boxů vybírat, přebírat atd. za účelem slazení odstínu, velikostí a tloušťky.V případě že kupujícímu nějaké zboží z jeho objednávky po provedení pokládky zbývá, kupující bere na vědomí fakt, že prodávající není povinen toto zboží odebrat zpět.

VIII.

Všeobecná ustanovení

 1. Ostatní záležitosti, které nejsou uvedené v těchto obchodních podmínkách se řídí právem České republiky, obchodním zákoníkem, předpisy a zákony souvisejícími.
 2. Ve všech záležitostech spojených s plněním těchto obchodních podmínek nebo kupních smluv v souladu s nimi realizovaných jsou oprávněni jménem účastníků vystupovat a činit právní úkony všechny osoby, o kterých lze důvodně předpokládat, že jejich postavení je k takovéto činnosti opravňuje a to bez ohledu na druh jejich právního vztahu k příslušnému účastníkovi smlouvy a způsob jejich pověření k takovéto činnosti.
 3. Kupující prohlašuje, že je s těmito výše zmíněnými obchodními podmínkami důkladně obeznámen, plně jim rozumí a veškerá jejich ustanovení svobodně přijímá.
 4. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
 5. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito obchodními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.