Pokládka přírodního kamene

Kontaktní zateplovací systém

s povrchovou úpravou obkladem z pravého přírodního kamene

 Odkaz ke stažení:   Prirucka_pro_technologicky_ postup_kontaktniho_zateplovaciho_systemu

 

Kamenná mozaika - kombinace různých kamenných pásků

1. Úvod

Kontaktní zateplovací systém s povrchovou úpravou obkladem z pravého přírodního kamene prodávaného pod značkou KÁMEN PROJEKT je systémem vhodným pro zateplení obvodových stěn novostaveb RD, pro rekonstruované budovy, bytovou výstavbu, průmyslové stavby atd. Tento systém přináší velmi významné úspory energií a klade si za cíl vysoce zajímavé a estetické řešení zateplené fasády. KZS snižuje náklady na energie související s vytápěním, ale i chlazením interiérů staveb a řeší problematické konstrukční detaily, jakými jsou např. tepelné mosty a mnohé další.

Při návrhu KZS s povrchovou úpravou kamenným obkladem je nutné celý systém posoudit zodpovědným projektantem stavby a konzultovat s technickým servisem MAPEI. Projektant by měl udělat na celý systém statické výpočty a navrhnout dilatace. Dále je nutné vzít do úvahy všechny faktory, které se na správné funkci KZS podílí. Např. o jaký se jedná typ budovy, jaké je funkční využití interiéru, použitý typ a tloušťka obvodového zdiva, celková výška budovy a jednotlivé části, množství stavebních otvorů, související chemické vlivy a zatížení objektu těmito vlivy, orientace budovy na světové strany, fyzikální vlivy větru, vlhkosti, podnebí atd.

Níže uvedené údaje, informace, doporučení a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálů; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Fasádní kamenný obklad - foto 05

2. Skladba systému zateplené fasády

KZS je složen z pohledu řezu ze zdiva, zakládacího profilu (soklový profil), lepidla, tepelného izolantu, vrstvy stěrky, armovací pancéřované tkaniny,  kotvících šroubovacích hmoždinek a kamenného obkladu přilepeného lepidlem na vrstvu penetračního nátěru.

3. Komponenty pro KZS

 1. Zakládací ALU profil podle šíře tepelného izolantu
 2. Talířové šroubovací (nepoužíváme natloukací!!!) hmoždinky s ocelovým vrutem pro kotvení přes výstužnou tkaninu v délkách specifikovaných statickým posouzením pro danou plochu, tloušťku a typ podkladu
 3. Sklo-textilní pancéřová tkanina odolná proti alkalickému prostředí min. gramáže 300g/m2 a více
 4. Izolant – extrudovaný fasádní polystyren
 5. Malta pro lepení izolantů
 6. Penetrace
 7. Lepidlo vhodné na lepení přírodního kamene – vždy používáme lepidla bílá, nikdy ne šedá!!!
 8. Impregnace k ošetření přírodního kamene

Co se týká komponentů, doporučujeme používat pouze stavební chemii značky MAPEI a impregnační prostředky značky AKEMI. Tyto materiály splňují požadavky na pokládku a ošetření přírodního kamene. Použití jakýchkoli jiných materiálů a chemických přípravků je na vlastní riziko zákazníka.

Fasádní kamenný obklad - foto 12

4. Příprava podkladu

Povrch stěn musí vykazovat dostatečnou mechanickou pevnost, musí být absolutně rovný, bez prachu, čistý, suchý, bez trhlin, zbavený jakýchkoli nežádoucích látek, mastnot a nesoudržných částic, které by mohly následně ovlivnit soudržnost nanášených vrstev chemických materiálů a směsí. Před zahájením prací je na místě ověřit skutečné vlastnosti podkladu, případně provést tahové zkoušky, aby bylo vyloučeno oddělení desek z extrudovaného polystyrénu od podkladu. Na zdivo vystavené vzlínající vlhkosti nesmí být KZS použit. Podcenění této problematiky může způsobit vážné škody projevující se hlavně po dokončení již hotového díla.

5. Lepení tepelně izolačních panelů

Prvním krokem je provedení instalace základních soklových profilů nebo podpůrné zakládací hoblované latě, která je po nalepení izolantu po určité době odstraněna. Uvedené soklové profily se kotví do zdiva hmoždinkami. V případě nerovností podkladu je nezbytné vypodložit distančními podložkami zabraňujícími deformaci profilů. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být utěsněna např. tmelem Mapeflex AC4. Na zakládací profily osazujeme první řadu desek izolantu a provádíme směrovou korekci. Lepení tepelně izolačních desek k podkladu provedeme pomocí cementového lepícího tmelu MAPEI Keraflex (nebo rychlou variantou pomocí stavební chemie MAPEI Elastorapid). Je naprosto nezbytné ověřit, zda na deskách není vytvořen film či jiná povrchová úprava, která by snížila jejich přídržnost k podkladu. Lepící hmota se na tepelně-izolační desky nanese vždy celoplošně!!! Při celoplošném lepení izolačních desek naneseme nejprve tenkou vrstvu lepidla a následně zubovou stranou stěrky naneseme požadované množství lepidla rovnoměrně na celý povrch rubové strany izolační desky, s výjimkou pruhu šířky 2 cm po jejím celém obvodu, aby se lepidlo nedostalo do styčné spáry mezi izolačními deskami a nedocházelo tak ke vzniku tepelného mostu. Montáž izolačních desek se provádí od spodu nahoru, delší strana desky je umístěna vodorovně. Kontrolujeme rovinu, a aby svislé hrany byly v souladu se svislou rovinou rohů a bez křížových spár. Výjimkou je lepení u terénu pod zakládací soklovým profilem, kde se tepelně izolační desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Aby byl zajištěn max. kontakt podkladu s lepidlem a tepelně izolační deskou, je vhodné ji ihned po nalepení přitlačit hladítkem a zkontrolovat rovinnost. Jakékoli spáry mezi deskami větší než 2mm musí být vyplněny shodným izolačním materiálem. Na celé ploše je nutné dodržovat lepení na vazbu. Lamely musí být sraženy k sobě a zubovou stěrkou musí být aplikováno dostatečné množství lepidla s vhodnou výškou zubu na zubové stěrce. Spára mezi jednotlivými deskami nesmí být umístěna na rozhraní dvou různorodých konstrukcí a desky tyto místa musí přesahovat min. o 10 cm. V místě stavebních otvorů musí být desky umístěny tak, že spáry mezi deskami nenavazují na hrany stavebních otvorů.

Aplikace lepidla na fasádní polystyrenové desky

 

6. Aplikace stěrky a pancéřované síťoviny

Základní vrstvu stěrky Mapei Keraflex je možné nanést na tepelně izolační desky nejdříve za 48 hodin po nalepení desek, maximálně však do 14ti dnů.  Výztužná stěrka se musí nanášet hladkou stranou ocelového hladítka v konstantní tloušťce 4 mm ve dvou pracovních krocích. Nejdříve celoplošně naneseme hladkou stranou zubové stěrky první vrstvu stěrky a následně zubovou stěrkou velikosti 6-8 naneseme dostatečné množství lepidla. Do ještě čerstvé vrstvy vtlačíme pancéřovanou síťovinu odolnou proti alkalickému prostředí. Dbáme na to, aby pásy síťoviny byly překryty nejméně 10 cm. Síťovinu aplikujeme vždy ve svislém směru. Následně povrch nerezovým hladítkem uhladíme a vytvoříme tak rovnoměrnou a souvislou vrstvu, která zcela překryje síťovinu, aby nebyla viditelná. Při provádění této stěrky se přebytečný materiál nesmí odstraňovat, v případě potřeby ho rovnoměrně rozetřeme po povrchu. Při provádění nesmí dojít ke vzniku puchýřů a/nebo záhybů. Je vyloučeno toto odstraňovat prořezáním síťoviny. V oblasti rohů musí být síťovina dostatečně překryta vrstvou tmelu. U okenních, dveřních otvorů apod. musí být provedeno dodatečné zesílení rohů přilepením dalšího pruhu síťoviny pod úhlem 45 stupňů k zamezení vzniku trhlin v oblasti rohů, do kterých se soustředí napětí konstrukce.

Vyztužení rohů u oken a dveří

7. Kotvení zateplovacího systému

Po provedení výztužné základní vrstvy a jejím částečném vytvrzení (tzn. cca 4–5 hod. po nanesení stěrky) se osazují hmoždinky. Před osazením hmoždinky se síťovina křížem nařízne a to cca 5 mm od středu budoucí hmoždinky. Horní hrana talíře hmoždinky musí lícovat s úrovní stěrky. Např. minimální počet hmoždinek při hmotnosti kamenného obkladu 45 – 50 kg/m2 je 14 ks/m2 . Zásadně používáme hmoždinky se šroubovacím kovovým trnem. Rozmístění a počet hmoždinek udává upevňovací schéma hmoždinek (stanoví zodpovědný projektant stavby na základě výpočtu) a závisí na druhu podkladu, typu a hmotnosti kamenného obkladu, typu hmoždinek, dalších vlivů a musí být stanoveno statickým výpočtem mj. i na základě zkouškou ověřené únosnosti hmoždinek. Větší počet hmoždinek se doporučuje pro zvýšení spolehlivosti v místech s největšími účinky sání větru – v regionálních oblastech s větším rizikem nárazových větrů u nechráněných výškových budov a v oblasti namáhané na stavební konstrukci např. nároží, pod atikou, pod střechou, apod. Do vysoce porézních konstrukcí a hmot s dutinami se otvory vrtají bez použití příklepu. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště (hloubku kotvení stanoví projektová dokumentace). Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu nebo dilatační spáry je 100 mm, neurčuje‑li stavební dokumentace jinak. Montáž hmoždinek lze provádět pouze při teplotách nad 0°C. Hmoždinky se nesmí osazovat do zmrzlé konstrukce. Minimální kotevní délky hmoždinek se liší podle typu hmoždinky a podkladního materiálu. Rozdíl mezi hloubkou vrtaného otvoru (h1) a efektivní kotevní hloubkou (hef) je 10 mm.

Umístění kotvení izolačních desek

8. Aplikace druhé vrstvy stěrky

Po uplynutí 24 hodin po provedení mechanického ukotvení první vrstvy provedeme druhou (výztužnou a vyrovnávací) vrstvu stěrky Mapei Keraflex. Zásady provádění a technologický postup aplikace jsou shodné s provedením první vrstvy stěrky – viz kap. Výše s tím rozdílem, že druhá vrstva se již nekotví.

9. Penetrace podkladu

Poté co došlo k dostatečně dlouhé technologické přestávce, celou podkladní vrstvu penetrujeme pomocí stavební chemie Mapei Primer 3296. Postupujeme přesně podle informací uvedených na obalu nebo v letáku k tomuto výrobku.

10. Montáž kamenných obkladů

Před lepením kamenného obkladu musí být podkladní vrstva dostatečně vyzrálá a suchá. Délka zrání se liší s ohledem na druh použitého tmelu a penetrace a je uvedena v technické dokumentaci příslušného výrobku. Minimální teplota pro instalaci kamenných obkladů je +5°C, nižší teploty způsobují zpomalení procesu hydratace a vytvrzení, teploty pod 0°C materiál trvale znehodnocují. Naopak vysoké teploty stejně jako větrné počasí a intenzivní sluneční svit zkracují dobu zpracovatelnosti tmelu, a to až na několik málo minut.

Doporučené a schválené výrobky pro lepení kamenného obkladu na podklad z polystyrénu:

1/ rychlá varianta „MAPEI Elastorapid Bílý“, tzn. bílé lepidlo třídy C2FTES2, tzn. cementové zlepšené lepidlo, dvousložkové, míchané s latexem, rychle tvrdnoucí, se sníženým skluzem, vysoce deformovatelné

2/ levnější varianta „MAPEI Ultralite S2 Quick Bílý“,  tzn. bílé lepidlo třídy C2ES2, tzn. cementové zlepšené lepidlo, jednosložkové, míchané pouze s vodou, s prodlouženou dobou zavadnutí, vysoce deformovatelné

Vždy se musí jednat o bílé vysoce deformovatelné lepidlo třídy S2 s další zlepšenou charakteristikou. Použití jakýchkoli šedých lepidel a/nebo kombinování dvou a více dodavatelů (výrobců) stavební chemie je důrazně zakázáno, a to hlavně kvůli eliminaci tvorby výkvětů!

Nanesení lepicího tmelu se provádí ve dvou krocích:

Nejdříve celoplošně na podklad naneseme hladkou stranou zubové stěrky první tenkou vrstvu lepidla a následně zubovou stěrkou č. 8 a více naneseme požadované množství lepidla. Obkladový prvek se ukládá do lože lepicího tmelu a přitlačí se k podkladu, aby byl zajištěn dokonalý kontakt mezi obkladovým prvkem, lepicím tmelem a podkladem a nevznikaly v lepidle dutiny, kde může dojít ke kondenzaci vodních par a následnému oddělení obkladu od podkladu vlivem mrazových cyklů v zimním období a/nebo v letním období vlivem působení nadměrného tlaku vodních par. Při lepení obkladu v exteriéru se proto lepení obkladu provádí oboustranným nanášením lepidla (na podklad i rubovou stranu lepeného prvku). Obecné zásady lepení a veškeré podrobnosti jsou uvedeny v technické dokumentaci příslušných výrobků. Vzhledem k různé tepelné roztažnosti kamenného obkladu a tepelně izolačních desek musí být plocha fasády členěna na samostatné dilatační celky, které počítá projektant.

Všechny podklady musí být před lepením správně vysušeny, mít vhodnou nosnost, stálou a stejnorodou strukturu, být rovné, čisté, suché a očistěné od prachu, mastnost, maziv, protiadhezních prostředků, zbytků barev, nátěrů apod. Podklad musí být stabilní a schopný unést zatížení obklady. Jednotlivé kamenné obklady vybírejte z několika krabic zároveň pro rovnoměrné rozložení odstínů, a před nalepení odstraňte zbytky nečistot ze všech stran a hran obkladu. Tyto nánosy nečistot a/nebo zbytky kalcitu a prachu vznikají na kamenných obkladech při zpracování v lomu. Tyto nečistoty musí být důkladně odstraněny! Okolní teplota během lepeni a 48 hodin po jeho ukončeni nesmí být nižší než 5°C a vyšší než 25°C. Neobkládejte za příliš silného větru, deště a v přímém slunečním světle za vysokých teplot. Lepení kamenných obkladů začíná vždy odspodu nahoru. Obklady je potřeba lepit pomocí bílých lepidel firmy MAPEI, která jsou vhodná k lepení přírodního kamene a která zaručují trvanlivý spoj. Lepidlo musí být vždy třídy S2, tzn. vysoce deformovatelné, s neutrální charakteristikou nezpůsobující výkvěty na přírodním kameni. Použití jiných lepidel je na vlastní odpovědnost zákazníka. Před zahájením lepení je nutné zvolit pomocí vodováhy rovinu a připevnit pomocnou opěrnou lať, na kterou pokládáme první řadu obkladů. V případě, že obkládáme i vnější rohy stěny, začínáme lepením rohových obkladů a na ně navazujeme dalšími kamennými obklady. Před lepením odstraňte veškeré nečistoty a nepřesnosti ze zadní strany obkladu. Lepidlo aplikujeme ozubeným ocelovým hladítkem.

V jednom pracovním kroku osazujeme maximálně 5 vrstev nad sebou, potom je nutná minimálně 12 hodinová technologická přestávka, která zaručí, že osazené kamenné obklady dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí. Případný vytlačený lepící tmel ve spárách a na obkladech je nutno dokonale odstranit pomocí čisté vody. Lepidlo by nemělo přijít do kontaktu s vrchní upravenou stranou kamene, aby na něm nezanechalo výkvěty nebo změny v povrchu, struktuře či barvě. Pokud pokládáte více jak 5 vrstev obkladu, je možno pokračovat v práci po cca 12 hodinách technologické přestávky rovněž s maximálním množstvím pěti vrstev (řad), kdy musí opět následovat technologická přestávka. Opěrná lať pod zakládací vrstvou tvarovek se může odstranit nejdříve po 48 hodinách od osazení zakládací vrstvy. Při pokládce obkladů dbáme na to, aby obkládaná plocha nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření a vysušujícímu větru. Kamenné obklady se dají řezat diamantovým kotoučem na vodou chlazené pile, případně na sucho pomocí vhodného kotouče na řezání dlaždic z pravého přírodního kamene. Po náklonu pily pod úhlem 45 stupňů je možné vytvářet řezy na vnější a vnitřní kamenické rohy. Vápencové obklady se následně dají dále dobrušovat např. pilníkem na železo či opracovávat kamenickými nástroji.

Logo MAPEI

11. Dilatace fasádního obkladu z pravého přírodního kamene

Plochy kamenného obkladu fasád je nutné členit na samostatné dilatační celky (doporučujeme 3,0 x 3,0 m). Rozdělení plochy na dilatační celky umožňuje eliminovat napětí vyvolané objemovými změnami materiálů a jejich délkovou roztažností (obkladu i podkladu). Pro výplň dilatačních spár používáme pružné těsnicí tmely MAPEI. Vždy se musí jednat o tmel s neutrální charakteristikou, který na kameni netvoří výkvěty. Před jakoukoli aplikací je nutno daný tmel vyzkoušet na vzorku a po jeho vyzrání zjisti, zda nedošlo k reakci s přírodním kamenem. Velikost dilatačních celků určuje zodpovědný projektant stavby s ohledem na druh použitých materiálů, jejich barvu, členění budovy apod. Objektové dilatace musí být vedeny v celém souvrství. Šířka dilatační spáry musí být zvolena s ohledem na očekávané prodloužení šířky spáry a druh použitého pružného těsnicího tmelu (různé materiály mají ve spáře různou roztažnost). Pro zajištění dokonalé přídržnosti tmelů ve spáře je žádoucí boční stěny spáry před aplikací těsnicích tmelů penetrovat vhodným přípravkem (podle druhu použitého tmelu). Při výplni dilatační spáry do šířky 10 mm je doporučený poměr šířky spáry: hloubce 1:1, při šířce spáry nad 10 mm pak 2:1. Volbu vhodného tmelu konzultujte s technickým servisem Mapei a KÁMEN PROJEKT.

Dilatace kamenného fasádního obkladu

12. Spárování obkladu z přírodního kamene & tmely

Pokud jsou obklady lepeny na sraz, níže uvedený postup se tohoto způsobu lepení netýká.

Před spárováním kamenného obkladu musí být lepidlo dostatečně vyzrálé a suché. Délka zrání se liší s ohledem na druh použitého tmelu a je uvedena v technické dokumentaci příslušného výrobku. Je nezbytně nutné se vyvarovat zatečení vody do spár nebo uzavření spáry s nevyzrálým a nedostatečně vyschlým lepidlem. Zabudovaná vlhkost často způsobuje nevzhledné výkvěty na fasádách. Spárování obkladu se provádí rychletvrdnoucí spárovací maltou na bázi speciálních hydraulických pojiv Mapei Ultracolor Plus.

Před aplikací spárovací hmoty nebo tmelu je nutno ověřit na vzorku kamene, zda spárovací hmota či tmel nezpůsobuje reakci a následné výkvěty na kameni.

Spárování obkladového kamene je možno provádět dvěma způsoby, a to celoplošně nebo pouze lokálně do místa spáry. Před spárováním je třeba očistit kamenný obklad od jakýchkoliv nánosů, zbytků lepidla ze spár, nečistot atd.

Na přírodní kámen nepoužíváme odstraňovač cementových nánosů!

Nikdy kamenný obklad nedrhneme brusnými materiály, které by způsobily změny povrchu!

Spárovací hmotu Ultracolor Plus namícháme podle postupu uvedeného v technické dokumentaci příslušného výrobku. Připravenou směs nanášíme na povrch speciálním gumovým hladítkem Mapei nejlépe v diagonálním směru a dobře vtlačíme do spár. Dbáme na to, aby na povrchu obkladu zůstalo co možná nejméně zbytků spárovací malty a pouze na velmi krátkou dobu. Po částečném zavadnutí směsi (prstová zkouška) provedeme dočištění povrchu obkladu mírně vlhkým houbovým hladítkem. Doporučujeme používat speciální spárovací houbu Mapei z celulózy, která má vysokou schopnost absorpce vody a zabraňuje tak rozplavování směsi a vyplavování pojiv a pigmentů z povrchu spáry. Její další předností je poměrně vysoká tuhost, která zaručuje, že se spárovací hmota „nevytahuje“ ze spáry. Pokud na povrchu obkladu zůstane po oschnutí jemný závoj, je možno ho dočistit vodou nebo hadříkem.

Při spárování druhým způsobem, např. při spárování rustikálního (hrubého) obkladu, opět před spárováním je třeba obklad očistit od zbytků lepicího tmelu a odstranit ze spár případné zbytky lepidla. Spárovací hmotu Ultracolor Plus namícháme podle postupu uvedeného v technické dokumentaci příslušného výrobku. Připravenou směs nabereme na hladítko nebo lopatku a spárovací stěrkou požadované velikosti ji vtlačujeme do spáry. Spáru následně uhladíme spárovací lžičkou. Při popsaném způsobu je nutné mírně upravit množství záměsové vody. Pokud by spárovací malta stékala a obklad se špinil, má malta příliš vysoký obsah vody. Naopak, pokud malta není kompaktní, má malý obsah vody (a může dojít k příliš rychlé hydrataci a „spálení“ směsi).

Po zaspárování je vhodné povrch bezprostředně očistit, a to bez použití agresivních čisticích prostředků!

Při nutnosti použití pružných tmelů v tubě, vždy volíme výrobky řady MAPEI, konkrétně pružný tmel MAPESIL LM, který má neutrální charakteristiku a neobsahuje zásadité a kyselé přiměsy, které by na přírodním kameni následně mohly vytvořit výkvěty. Upozorňujeme na velký rozdíl mezi tmely řady Mapesil AC a Mapesil LM – vždy volíme pouze MAPESIL LM, který je na přírodní kámen určený a má neutrální charakteristiku. Nikdy nepoužíváme MAPESIL AC!

Ukázka kamenného fasádního obkladu - foto 09

13. Impregnace přírodního kamene

Po dokončení pokládky přírodního kamene a po dodržení všech technologických přestávek určených k správnému vytvrdnutí lepidla a jiných chemických směsí, opravdu pečlivě a velice důkladně zbavíme kamenný obklad všech nečistot a prachu, nejlépe celoplošným šetrným omytím fasády tlakovou vodou a necháme důkladně vyschnout. Následně provedeme impregnaci, kterou nanášíme na absolutně suchý kámen (impregnujeme i spáry), a to na všechny plochy, hrany i strany. Před započetím celoplošné impregnace je vhodné nejprve impregnaci vyzkoušet na vzorku kamene, nechat ji zaschnout, abychom věděli, jak přesně impregnace na daný typ kamene působí a jakého dosahuje finálního efektu. Pokud se finální efekt zákazníkovi nelíbí, je nutno konzultovat jiný typ impregnace, a to vhodnější pro zákazníkem požadovaný efekt. Doporučujeme pouze přípravky značky AKEMI, které jsou navržené pro ošetření přírodního kamene. Námi vyzkoušená dobře fungující impregnace se jmenuje AKEMI ANTIFLECK NANO. Impregnace je dodávána v plechovce (kanystru) a je tekutá. Impregnace se na povrch přírodního kamene aplikuje rozetřením vhodným válečkem či štětcem vhodné velikosti. Na impregnaci nikdy nepoužíváme hadry, válečky nebo štětce, ze kterých se uvolňují chlupy, které by poté v impregnaci zatvrdly. Impregnace se musí do kamene postupným nanášením vpíjet, nesmí po kameni stékat. V případě že by stékala, zaschne, a na kameni se vytvoří nevzhledný vlnkovaný povrch. Jeden litr impregnace je určen na cca. 10 – 15 m2, podle savosti konkrétního kamene. Impregnaci nelze provádět v prostorách, kde teploty klesají pod plus 10 stupňů Celsia. Impregnujeme pomalu, pečlivě a celoplošně. Dáváme si pozor, aby nám impregnace nezatékala a nestékala! Impregnaci provádíme v absolutně bezprašném prostředí. V daném prostředí nesmí být průvan, vítr, ani jiný pohyb vzdychu, který by rozfoukával prach, který by poté ulpěl na impregnované vrstvě. Řídíme se striktně postupem na obalu impregnace uvedeným. Po důkladném vyschnutí (nejméně 48 hodin) je přírodní kámen díky impregnaci připraven odolat vlhkosti a případným nečistotám. Více informací se dozvíte na webu www.akemi.cz nebo lze objednat přímo na internetových stránkách www.weha.cz V případě že chcete být opravdu důslední, kámen je vhodné po 3 letech zbavit všech případných nečistot a znovu pro jistotu impregnovat a tím ho ještě více ochránit.

Ukázka impregnace přírodního kamene

14. Údržba přírodního kamene

Kámen je přírodní materiál, který není možné udržovat pomocí volně dostupných prostředků, kterými se čistí např. laminátové či dřevěné podlahy, keramika atd.

Na přírodní kámen nikdy nepoužívejte prostředky typu Jar, Cif, Savo a jiné agresivní chemikálie s kyselou nebo zásaditou charakteristikou!

Použití nežádoucích prostředků může způsobit, že kámen přijde o svůj přírodní vzhled, kresbu a povrchové vlastnosti vytvořené při zpracování v lomu. Některé agresivní chemikálie mohou narušit impregnační vrstvu, proniknout do kamene a ten zbarvit. Takto poničený kámen lze již poté jen těžko vyčistit či vrátit do původního vzhledu a stavu.

Doporučujeme používat prostředky vhodné k údržbě a čištění obkladů a dlažeb z přírodního kamene, a to např. značku HG, kterou máme vyzkoušenou a prověřenou. Tyto čistící prostředky jsou volně dostupné ve specializovaných drogeriích a nákupních centrech typu OBI, Bauhaus. Před použitím jakéhokoliv výše zmíněného přípravku řady HG pro přírodní kámen pečlivě čtěte návod a postupujte podle instrukcí výrobce.

Jestliže se Vám stane jakákoli nehoda, např. na přírodní kámen vylijete červené víno, kávu atd., skvrnu ihned utřete a zasaženou plochu důkladně vyčistěte. Nenechávejte na přírodním kameni tyto a jiné látky zasychat. Vyhněte se kontaktu přírodního kamene s látkami kyselými či zásaditými jako jsou např. citróny, pomeranče, oleje, ocet atd. V případě jakékoli nehody kontaktujte výrobce pro konkrétní informace na základě skutečného stavu zasažení a poškození.

Akemi logo 02

HG logo 02

15. Specifické vlastnosti přírodního kamene

V případě koupě přírodní kamenné deskoviny je nutné vědět, že se jedná o přírodní materiál, který má své specifické vlastnosti a požadavky týkající se instalace, ošetření a údržby. Přírodním materiálem je myšlen produkt, který vzniká čistě za působení přírodních vlivů, které ho formovaly po miliony let.

Každá jednotlivá kamenná deskovina má svou charakteristickou originální kresbu, odstín, žilkování, množství krystalů a fosilií. Vzhledem k výše uvedenému, zákazníkem nelze čekat, že bude dodána přesně taková, či dokonce úplně stejná kamenná deskovina, která je vyvzorována. Vzorky mají pouze informační charakter a dodavatel nemůže ovlivnit různé odchylky v barvě, tónu a struktuře přírodního materiálu při jeho zpracování.

Zákazník potvrzuje, že si je těchto specifický vlastností přírodního kamene vědom, že s nimi souhlasí, že s nimi byl řádně a jasně srozuměn.

16. Kontrola a následná údržba KZS s povrchovou úpravou obkladem z přírodního kamene

Kontrolu KZS je doporučeno provádět podle aktuální potřeby, min. však jednou za rok, nejlépe po skončení zimního období. Do dokončené konstrukce fasády se zakazuje neodborná montáž dodatečných kotvících prvků. Jakoukoli dodatečnou montáž či montáže musí provádět odborně zaškolené a certifikované firmy, které jsou seznámeny s technologickými pravidly a zaškoleny pro aplikace materiálů Mapei a KÁMEN PROJEKT.

Běžnou údržbu lze provádět suchou cestou nebo za mokra tlakovou vodou (do tlaku 50 bar a při teplotě od +15°C do +25°C). Případné opravy musí provádět odborná realizační firma, která je proškolena dodavatelem systému KZS s povrchovou úpravou kamenným obkladem a po předchozí konzultaci s technickým oddělením Mapei a KÁMEN PROJEKT.

17. Doporučení a nařízení související s instalací KZS s povrchovou kamenným obkladem

Zásadním předpokladem je dodržování pravidel montáže, technologické postupy, ochrany díla při realizaci, doporučení výrobců jednotlivých komponentů celého systému atd. Montáž tohoto KZS má svá pravidla a specifika, která jsou pro bezporuchovou funkčnost systému nezbytná. Veškeré montáže musí provádět odborná firma, která má s nimi rozsáhlé zkušenosti.

Zde je souhrn některých pravidel, jejichž podcenění je nejčastější příčinou škod:

Záměsové vody musí být použity z ověřeného zdroje (nejlépe pitná voda přímo z vodovodního řádu). Zakazuje se použití záměsové vody z různých nádrží umístěných na stavbě, ve kterých se myje nářadí od vápna, cementu či kde se vyskytují jiné cizí látky, jelikož může dojít k tvorbě výkvětů na obkladu.

Dále je zakázáno přidávat do jakýkoliv stavebních směsí další látky, mimo pitné vody, a to ani přísady pro práci za nízkých teplot.

Je vždy nutné eliminovat možnost prostupu výkvětů z podkladu.

Častou příčinou poruch je podceňování vlivu klimatických podmínek, proto není možné zpracovávat materiály a stavební chemii za nevhodného počasí. Rozmezí teplot je doporučeno mezi +5 ºC až +25°C. V případě, že po mrazivé noci dochází postupně ke zvyšování teplot nad hranici +5 ºC, není možné montáž taktéž provádět. Rovněž není povoleno zpracovávat materiály za větrného nebo výrazně slunečného počasí, kdy může dojít k rychlému vysušování.

Nejdůležitějším požadavkem je ochrana „před, v průběhu a po realizaci“ před proniknutím nadbytečné vlhkosti. Tato vlhkost, v případě že pronikne do konstrukce, způsobí později vznik výkvětů. Do konstrukce se může dostat již před nalepením pásků, v průběhu prací, nebo i krátce po dokončení, kdy používáte maltové směsi, které ještě nemají konečné vlastnosti. Tato se nejvíce týká chyb při přípravě a zpracování směsí a stavební chemie. Ochrana celé montáže je nutná nejen před deštěm, ale i před mlhou a vysokou vzdušnou vlhkostí, kdy dochází ke kondenzaci velkého množství vody na chladném povrchu konstrukce. Tato voda je následně příčinou řady poruch.

Pro práci s jednotlivými komponenty systému používejte zásadně absolutně čisté nářadí a ochranné pomůcky včetně bílých rukavic dle doporučení dodavatele systému. Použití nerezového nářadí pro zpracování směsí je nezbytné. Při provádění prací je vhodné již provedené dílo důkladně zakrývat před vlivem klimatických podmínek a před znečištěním při souběžném provádění jiných pracovních postupů.

Údržba se provádí čistěním za sucha či mokrým čistěním. Mokré čištění se provádí pouze pitnou tlakovou vodou. Tlak vody se musí přizpůsobit daným podmínkám na základě provedené zkoušky čištění tak, aby nedošlo k porušení povrchu zateplovacího systému. Snižování tlaku se provádí zvětšením vzdálenosti trysky od čištěného povrchu, nebo regulací čistícího stroje.

Zakazuje se používat pro čištění látky s podílem organických rozpouštědel, hydroxidy, kyseliny nebo jiné chemikálie. Čištění se doporučuje provádět v letním období. Není možné ho provádět v období s výskytem venkovních teplot pod bodem mrazu. Základním smyslem pravidelného čištění je vedle estetického účinku především snaha odstranit z povrchu prachový nálet a spad.

Veškerou stavební chemii je nutné nejdříve odzkoušet na vzorku př. kamene a zjistit tak její reakci.

Případné opravy a čistění fasády je doporučeno konzultovat s výrobcem.

18. Prohlášení výrobce

Výrobce čestně prohlašuje, že jím dodávaný kámen byl vytěžen a zpracován v EU podle příslušných norem, zákonů a nařízení daného členského státu. Výrobce dále prohlašuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Výrobce vydává ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). Na důkaz výše uvedeného výrobce označuje výrobek značkou CE.

CE prohlášení logo

19. Testy, vlastnosti daného přírodního kamene

 1. Protiskluznost – za mokra – 13 SRT – za sucha – 60 SRT
 2. Stanovení nasákavosti pod atmosférickým tlakem – 1,35 % hm. – 3,45 % obj.
 1. Objemová hmotnost – 2,565 g/cm3
 1. Otevřená pórovitost – 4,4 %
 1. Pevnosti za ohybu při soustředěném zatížení

– průměrná hodnota – 16,2 MPa …… 2,769 ln xi

– standardní odchylka – 3 MPa …… 0,177 ln xi

– variační koeficient – 0,18 MPa …… 0,06 ln xi

– nejnižší očekávaná hodnota …… 11 ln xi

 1. Mezní zatížení v čepu

– průměrná hodnota – 3020 N …… 7,996 ln xi

– standardní odchylka – 575 N …… 0,197 ln xi

– variační koeficient – 0,190 MPa …… 0,025 ln xi

– nejnižší očekávaná hodnota …… 1962 ln xi

 1. Pevnost v tlaku

– průměrná hodnota – 176,1 MPa

– standardní odchylka – 34,9 MPa

– variační koeficient – 0,198 MPa

 1. Absorpce vody pod atmosférickým tlakem během 14 cyklů mrazu a tání

– 0,91 % po 48 hodinách vodní saturace

– 0,002 % – ztráta hmotnosti při zmrznutí

 1. Pevnost v ohybu při zmrznutí

– průměrná hodnota – 15,8 MPa …… 2,746 ln xi

– standardní odchylka – 2,7 MPa …… 0,180 ln xi

– variační koeficient – 0,17 MPa …… 0,07 ln xi

– nejnižší očekávaná hodnota …… 10,7 ln xi

 1. Stanovení odolnosti proti oděru

– průměrná hodnota – 18,5 mm …… střední hodnota délky drážky

 1. Hornina a rozbor

Celistvá sedimentární hornina vzniklá biochemickou nebo organodetritickou cestou převážně složená z uhličitanu vápenatého CaCO3 s množstvím fosilií

 1. Hmotnost 1 m2 fasádního obkladu v tloušťkách pásků 1,5cm + 1,8cm při délce 50 cm a kombinaci výšek řad 5cm + 7,5cm + 10 cm ……………. 45 kg/m2

20. Závěr

Tento dokument nelze brát jako 100% návod, který počítá s jakýmkoliv detailem Vašeho projektu. Každý projekt je svým způsobem unikátní a má své specifické podmínky a následné postupy. Jestliže si nejste jisti správností postupu instalace, která je vhodná pro Váš typ projektu, prosíme, kontaktujte KÁMEN PROJEKT nebo značku MAPEI, AKEMI či HG e-mailem či telefonicky s konkrétními dotazy ohledně pokládky, ošetření či údržby přírodního kamene.

Uvedené údaje, informace, doporučení a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálů; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je výslovné doporučení odzkoušet veškeré uvedené materiály a stavební chemii nejdříve na vzorku daného přírodního kamene, zda s kamennou deskovinou nepatřičně nereaguje atd. a tím se vyhnout jakýmkoliv problémům, které by se mohly projevit až po čase a/nebo po celoplošné instalaci.

Pro další informace:

tel. +420602687111 nebo tel. +420724204050

tomas.vanek@kamenprojekt.cz nebo jan.slavicek@kamenprojekt.cz

Všechna práva vyhrazena.

Kámen Projekt © – Kontaktujte nás


Vznik přírodního kamene

Přírodní kámen se formoval přírodními vlivy stovky milionů let. Co se týká námi nabízeného vápence, jedná se o celistvou sedimentární horninu béžové nebo šedavé barvy vzniklou biochemicky či biomechanicky. Biochemicky vzniklé vápence byly vytvořeny biochemickými procesy organismů, např. korálovými útesy. Biomechanicky vzniklé vápence jsou tvořeny nahromaděním skořápek a ulit měkkýšů. Tyto vápence nazýváme organogenní nebo také organodetritické. To je důvod, proč se v našem kameni vyskytují ve velké míře fosilie miliony let starých mořských živočichů, které z něj dělají opravdový klenot. Rozměry fosilií mohou být od pár milimetrů až po opravdové unikáty měřící desítky centimetrů. Podle Mohsovy stupnice tvrdosti je vápenec na stupni číslo tři. V převážné míře, nad 80%, je složen z uhličitanu vápenatého.
V širším slova smyslu se krystalickým vápencem označuje mramor, tzn. každý vápenec, který se dá leštit. Mramory obsahují více než 95% kalcitu. Mramor vzniká přeměnou, metamorfózou, vápenců. Vlivem vysokého tlaku a teploty v zemské kůře došlo k překrystalizování kalcitu původní horniny – většinou organogenního vápence. Mramor byl již od středověku velmi ceněným materiálem pro sochaře. Dobře se zpracovává, je relativně izotropní, homogenní a odolný proti otřesům při opracování. Když je mramorová deskovina vyleštěna, lom světla v kalcitových krystalech způsobuje „voskový“ vzhled povrchu na podlahách a obkladech. V případě že je mramor velice jemně opískován, dochází při dopadu světla na kalcitový krystal k třpytu povrchu kamene. Zvláště pro tyto vlastnosti vzbuzuje dnes pocit luxusu, tak jako v antických budovách již za dob starého Řecka a Říma. Mramor se stal symbolem pro vytříbený vkus. Ve sněhově bílé podobě je symbolem čistoty a nesmrtelnosti.
Některé vápence mohou být také pórovité. V tomto případě se jedná o usazené horniny vznikající na pevnině. Oblasti výskytu jsou poté vázány na prameny vyvěrající z hlubinných zdrojů, které jsou tvořeny převážně horkými prameny zejména v oblastech se zvýšenou sopečnou aktivitou.
Vápenec je krásnou horninou, která vznikala stovky miliónů let a nyní může být v podobě luxusních obkladů a dlažeb i součástí Vašeho opravdového domova.


Těžba a zpracování přírodního kamene

Přírodní kámen se nachází v povrchových lomech po celém světě. Místem původu kamene je tedy nejčastěji USA, Indie, Španělsko, Portugalsko a Itálie. Kámen je těžen také na Slovensku či v České republice, většinou ale jako kámen čistě stavební či na určité zásypové frakce.
Podle druhu kamene se skalní masiv v povrchových lomech dělí různými technologiemi jako je např. „blaze cutting“ nebo pomocí diamantových lan. Někde se používá i metoda odstřelu jednotlivě navrtaných kamenných bloků. Kusy skály se většinou navrtávají v horizontálním i vertikálním směru a do otvorů jsou natloukány klíny. Tato metoda závisí na dokonalé znalosti jednotlivých žil, kterými je lom tzv. prorostlý. Méně náročnou a velice rozšířenou metodou dělení kamenných bloků od masivu je vyplnění navrtaných otvorů tekutou látkou podobnou sádře, která postupným vysycháním zvětšuje svůj objem. Po zhruba osmi hodinách se kamenný masiv tímto tlakem roztrhne a dojde k oddělení požadovaného kamenného bloku. Za použití kladkových systémů se bloky kamene buďto dopravují do vyšších pater lomu nebo se rovnou nakládají těžkou manipulační technikou na přistavené automobily a následuje doprava do zpracoven.
Kamenné bloky jsou rozřezány listovými nebo kotoučovými pilami na desky požadované tloušťky. Na pilách se používají diamantové kotouče o velkých průměrech, které jsou chlazeny vodou. Dále dochází k přesunu surové kamenné deskoviny na automatizované linky, kde dochází k povrchovému opracování. Jedná se hlavně o broušení, leštění, pískování, permlování, kartáčování, tryskání atd. Následuje konečné rozřezání na požadovaný formát obkladů a dlažeb. Poté je kamenná deskovina balena do předem připravených dřevěných boxů a převezena do skladu. Ve skladu již krásně opracovaný kámen čeká na transport a na svého zákazníka.

Těžba přírodního kamene - foto 01


Pokládka exteriérových kamenných dlažeb do kamenného lože

1/   Příprava podloží

Pokládka dlažeb z přírodního kamene v exteriéru má svá určitá specifika, a to hlavně vzhledem k povaze přírodního materiálu. Postup pokládky je skoro stejný, jako při pokládce betonové zámkové dlažby, a to až na pár detailů. Tzn. že si nejdříve vyznačíme hranice pokládky pomocí signálního spreje a vše pečlivě rozměříme. Prvním bodem je příprava podloží, která spočívá v provedení výkopu pomocí bagru s následným zhutněním a srovnáním dna výkopu pomocí hutnícího stroje. Hloubka dna výkopu je přímo závislá na účelu a zatížení budoucí kamenné dlažby. Pokud se jedná o pojezdovou plochu, tzn. vjezd či odstavnou plochu pro auto, lze kalkulovat s výkopem hloubky zhruba 85 až  100 cm, u čistě pochozích kamenných ploch se jedná o hloubku výkopu cca. 40 cm. Po provedení výkopu následuje hutnění válcováním. Zhutněný podklad musí kopírovat sklon budované plochy tak, aby podkladní vrstvy měly na každém místě stejnou hloubku, což zabrání případnému pozdějšímu propadu jednotlivých kamenných dlaždic.

2/   Podklad

Na předem připravené dno výkopu se kladou ve většině případů dvě podkladní vrstvy kameniva, a to různé frakce. Hrubá podkladní vrstva je vytvořena kamennou drtí o frakci 16–32 mm s následným hutněním vibrační deskou. Poté následuje návoz jemné podkladní vrstvy, která je vytvořena kamennou drtí o frakci 8–16 mm a její opětovné řádné zhutnění pomocí vibrační desky. Mezi jednotlivými vrstvami se zpravidla osadí obrubníky, které mohou být betonové, kamenné, hliníkové či z jiných materiálů.

3/   Finální lože

Před konečnou pokládkou kamenné dlažby ještě následuje poslední ložní vrstva,a to jemné drtě frakce 2–5 mm, případně možno použít i frakci 4–8 mm. Tato finální vrstva je již určena pro pokládku dlažby z pravého přírodního kamene a tudíž je naprosto nezbytné, aby povrch této finální vrstvy byl rovný a její hloubka byla perfektně rovnoměrná v celé ploše. K zhotovení této finální vrstvy jemné frakce kameniva ve většině případů použijeme dřevěných, nebo ocelových latí o výšce cca 40 až 50 mm, které položíme na zhutněný povrch. Tyto latě použijeme za účelem vytvoření vodících pásů při srovnávání zasypané drtě kladecí vrstvy do roviny pomocí hliníkové lišty. Finálně vytvořená kladecí vrstva se již před konečnou pokládkou kamenné dlažby nehutní. Na tuto finální kamennou vrstvu jemné frakce kameniva se nesmí již vstupovat. Nakonec jsou vyjmuty vodící latě a následuje doplnění drtě do vzniklých spár po vodících latích. Nyní je podloží konečně připraveno pro pokládku dlažby z pravého přírodního kamene.

4/   Finální pokládka

Pro pochůzné dlažby se používá kamenná dlažba tloušťky 30 – 40 mm, pro pojezdové plochy kamenná dlažba tloušťky 60  mm. Pokládka kamenné dlažby se provádí současně ze tří palet dlažby najednou, aby se docílilo barevně kompaktního odstínu povrchu.

Pokládka kamenné dlažby se provádí do nezhutněné vrchní kladecí vrstvy za použití gumové palice směrem z nejnižšího místa pokládané plochy k nejvyššímu tak, aby kladecí vrstva nebyla narušena. Proto se na plochu nesmí šlapat ani po ní přejíždět. Úprava tvarů dlažby a její dořezy se provádějí štípáním nebo řezem diamantovou pilou, která je vybavena vodní pumpou, případně suchým řezem ručními elektrickými nástroji.

5/   Impregnace  & Spárování a výplně

Po položení kamenné dlažby je kamenná dlažba zbavena všech nečistot a prachu a následně se impregnuje, viz. informace již popsané výše ohledně impregnace přírodního kamene. Po zaschnutí impregnace se spáry mezi jednotlivými dlaždicemi zasypou jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0–2 mm, případně 0–4 mm a následně se plocha pečlivě zamete. Zasypávání spár je nutné provést za hezkého počasí suchým pískem, který mezi spáry dobře zapadne.

Výše popsaný postup se týká výhradně kladení kamenných dlažeb do již připraveného štěrkového lože. V případě že byste kamenné dlažby chtěli lepit, např. na terasu či na jiné exteriérové plochy, na tyto specifické činnosti se vztahují jiné technologické postupy, které Vám rádi zašleme na vyžádání na základě specifikace Vašeho projektu.

Pro jakékoli dotazy či další informace:

tel. +420602687111 nebo tel. +420724204050

tomas.vanek@kamenprojekt.cz nebo jan.slavicek@kamenprojekt.cz

Všechna práva vyhrazena.

Kámen Projekt © – Kontaktujte nás


Pokládka obkladů a dlažeb ve formátu SET

Ukázka pokládky obkladů a dlažeb ve formátu střeního setu    Ukázka pokládky obkladů a dlažeb ve formátu velkého setu    Ukázka pokládky obkladů a dlažeb ve formátu malého setu


Impregnace & balení & transport kamene


Chcete pomoci s řešením Vašeho interiéru či exteriéru?

Zanechte nám zde na sebe kontakt a PŘIJEDEME za Vámi.

Přijedeme kamkoliv po celé České a Slovenské republice a přivezeme Vám ukázat vzorky obkladů, dlažeb, fasád nebo cokoliv dalšího, co budete potřebovat. Tato služba je pro Vás absolutně NEZÁVAZNĚ a ZDARMA. Budeme se těšit na viděnou s Vámi na místě Vaší realizace nebo stavby. Jsme připraveni udělat pro Vás maximum a pomoci Vám s Vaším projektem. Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes. Zavolejte nám či napiště kdykoli, v pracovní dny i včetně víkendů a svátků.

Citroen Jumper


Poptávkový formulář

Za nezávaznou poptávku nic nedáte.

Ikonka Facebook     Ikonka Twitter     Ikonka Google Plus     Ikonka You Tube     Ikonka Pinterest